ชื่อ แพทย์หญิงลักขณา หิรัญ
   
  ประวัติการศึกษา
  - จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2530
- รับวุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2536
- สาขา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ หลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชน เมื่อปี พ.ศ. 2547
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี 2548
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2551
  วันเวลาออกตรวจ
 
จันทร์ : 08.00-12.00 น.
อังคาร : 08.00-20.00 น.
พุธ : 08.00-20.00 น.
พฤหัสบดี : 08.00-17.00 น.
ศุกร์ : 08.00-17.00 น.
เสาร์ : -
อาทิตย์ : 09.00-17.00 น.
หมายเหตุ :
 
Copyright © 2011