ประวัติแพทย์

พญ.เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหลอดเลือดในประเทศไทยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาไตวิทยาคณะแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

09.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

09.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

09.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อาทิตย์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

07.00 – 18.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

07.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

07.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

07.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

07.00 – 18.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

07.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

07.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

07.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2