ประวัติแพทย์

นพ.ปัณณธร ตั้งกงพานิช

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2561

วัน

เวลา

สถานที่

เสาร์

15.00 - 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ